Doprava zdarma

Zákaznická linka 386 350 461

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění

Prodloužená záruka

Nabízíme Vám možnost prodloužení záruční doby ze standardních 24 měsíců navíc o 1 nebo 3 roky.

Nemusíte se tak obávat oprav po skončení klasické záruční doby či náhodného poškození Vašeho přístroje.

Jak prodloužená záruka funguje?

Prodloužená záruka je záruka se stejným rozsahem jako od výrobce, jejíž platnost začíná dnem následujícím po skončení záruky od výrobce dle platných právních předpisů. Délka prodloužené záruky je vymezena pojistnou smlouvou.

Jak uzavřít smlouvu o prodloužené záruce?

Je to velmi jednoduché, pokud Váš výrobek je v kategorii prodloužené záruky, při objednávce u daného produktu v nákupním košíku si prosím vyberte klikem na "přidat" vybranou prodlouženou záruku. Automaticky se Vám přepočítá cena produktu navíc s prodlouženou zárukou. U zboží nebo do emailu Vám společně s fakturou zašleme i kompletní podmínky se smlouvou.

V případě dotazů, nás neváhejte kontaktovat:

Zákaznická linka: 
+420 386 350 461

Email: obchod@lg-store.cz

Informace pro již uzavřené smlouvy v případě uplatnění opravy:

Jak postupovat v případě pojistné události?

V případě pojistné události zavolá klient na zákaznickou linku 386 350 461, kde mu naši pracovníci poradí nejbližší servisní místo, kde bude pojištěný výrobek na náklady Pojišťovny opraven.

Pokud se jedná o velký či nepřenosný přístroj, může být zajištěna oprava servisním technikem přímo u klienta doma nebo případně zařízena služba Pick up Service - vyzvednutí přístroje z domácnosti klienta.

Klient zašle vyplněný formulář Nahlášení škodní události na adresu Pojišťovny, současně s tím také vždy následující doklady:

 • Kopii dokladu o sjednaném pojištění, doklad musí obsahovat výrobní číslo (popř. IMEI) pojištěného přístroje
 • Kopii nabývacího dokladu (účet, faktura) k pojištěnému přístroji

Potřebujete poradit? Naši pracovníci jsou Vám k dispozici:

Linka péče o zákazníky
Tel: 386 350 461
Email: obchod@lg-store.cz

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 - Úvodní ustanovení

 1. Práva a povinnosti z tohoto pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“) a Všeobecnými pojistnými podmínkami 201612_VPP - AP_EW_STANDARD (dále jen „VPP“) a případně smluvním ujednáním, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Dokumenty (dále jen „VPP a smluvní ujednání souhrnně „pojistné podmínky“) jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. Obsahuje-li pojistná smlouva v případech, kdy to zákon připouští, ujednání odchylná od zákona nebo těchto VPP, platí ujednání v ní uvedená.
 2. Pojištění podle těchto pojistných podmínek může být sjednáno pouze tehdy, pokud je na něm pojistný zájem. Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události.
 3. Pojistná smlouva a pojištění v ní sjednané se řídí právním řádem České republiky. Pro řešení sporů vzniklých v souvislosti s tímto pojištěním jsou příslušné soudy České republiky.
 4. Pojistná smlouva musí být sjednána vždy písemně. Změny pojistné smlouvy musí být provedeny rovněž písemně a se souhlasem obou smluvních stran.
 5. Tyto VPP upravují pojištění prodloužené záruky.
 6. V pojistné smlouvě je možné odchýlit se od jednotlivých ustanovení těchto VPP. Jakákoliv odchylka od těchto VPP dohodnutá v pojistné smlouvě je účinná nejdříve v okamžiku, kdy se smluvní strany na této změně písemně dohodly.
 7. Tyto VPP platí po celou dobu trvání pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.
 8. Tyto VPP nabývají účinnosti dnem 01.12.2016.

Článek 2 - Výklad pojmů

Běžné opotřebení: opotřebení způsobené obvyklým užíváním pojištěné věci k účelu určenému výrobcem, které je přiměřené délce jeho užívání; 

Hranice na opravu pojištěné věci: částka stanovená pojistitelem zohledňující hodnotu pojištěné věci v poměru k nákladům na vykonání její opravy;

Hrubá nedbalost: jednání (konání či opomenutí), při kterém musel být vznik škody nebo jiné újmy předpokládán nebo očekáván a pojištěný věděl, že při takovém jednání nebo opomenutí škoda nebo jiná újma nastane nebo může nastat, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že nenastane, případně byl s jejím vznikem srozuměn nebo mu její vznik byl lhostejný;

Limit pojistného plnění: horní hranice pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události pro celou dobu trvání pojištění sjednaná v pojistné smlouvě;

Malý výrobek: pojištěná věc o hmotnosti do 10 kg a s obrazovkou do úhlopříčky 42“ včetně;

Nesprávná či nedostatečná údržba výrobku: zanedbání, nevykonání, či chybné provedení údržby, která je specifikována v uživatelské příručce výrobce k obsluze výrobku;

Oprávněná osoba: osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Pro účelytohoto pojištění je oprávněnou osobou pojištěný, v případě úmrtí pojištěného osoba, které bylo nabytí dědictví potvrzeno soudem v dědickém řízení;

Osoba blízká: je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí;

Podnikatelská nebo jiná samostatná výdělečná činnostčinnost, ke které je potřeba podnikatelské oprávnění, samostatná činnost v oblasti zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, výkon nezávislého povolání;

Pojistitel: AWP P&C SA, se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, registrační číslo 519 490 080 O.R.Bobigny, zapsaná u obchodního soudu v Bobigny pod správním č. 2016B01853, podnikající v České republice prostřednictvím AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby, se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56112 (dále „pojistitel“ nebo „pojišťovna“);

Pojistka: doklad, který potvrzuje existenci pojištění v rozsahu zvoleném pojistníkem v souladu s těmito pojistnými podmínkami;

Pojistná částka: pořizovací cena pojištěné věci stanovená prodejcem a uvedená v pojistné smlouvě;

Pojistná doba: doba trvání pojištění dohodnutá v pojistné smlouvě;

Pojistná událost: nahodilá událost krytá pojištěním;

Pojistné plnění: plnění, které pojistitel poskytne oprávněné osobě po vzniku pojistné události splňující podmínky dohodnuté v pojistné smlouvě;

Pojistník: osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a která je povinna platit pojistné. Pojistník a pojištěný mohou být stejnou osobou.

Pojistný zájem: oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události;

Pojištěná věc: výrobek ve výhradním vlastnictví pojištěného, zakoupený u prodejce pojistníkem a uvedený v pojistné smlouvě a těchto VPP (dále též jako „věc“);

Pojištěný: osoba, na jejíž majetek se pojištění vztahuje; 

Poskytovatel: servis určený pojistitelem, který provádí opravu pojištěné věci;

Poškození věci: taková změna stavu pojištěné věci, která vyžaduje opravu anebo výměnu jejích součástí anebo celku;

Prodejce: prodejce věci, kterého pojistitel zplnomocnil ke sjednávání pojištění v souladu s těmito pojistnými podmínkami;

Prodloužená záruka: záruka za vady nebo za jakost věci po uplynutí záruční doby. Prodloužená záruka se týká vad, které vzniknou nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém uplynula lhůta odpovědnosti za vady ze zákona nebo doba poskytnutá v záruce za jakost (záruční doba, doba použitelnosti) prodávajícím a pojistitel poskytuje pojistné plnění ve lhůtách a za podmínek stanovených v těchto VPP.

Přetěžování výrobku: užívání výrobku v rozporu s účelem určení a s pokyny výrobce, zejména ve smyslu zvýšeného namáhání, zatížení apod. a to jak u jeho částí, tak i celku;

Třetí osoba: jakákoli jiná osoba než pojištěný, nebo osoba pojištěnému blízká dle zákona, stejně jako jakákoli osoba, která používá pojištěnou věc bez souhlasu pojištěného;

Záruka: záruka za vady (odpovědnost prodávajícího, případně výrobce) ze zákona nebo záruka za jakost, ke které se zavázali;

Živelní událost: mimořádná událost, při níž dojde k nežádoucímu uvolnění kumulovaných energií nebo hmot v důsledku nepříznivého působení přírodních sil, při které mohou působit nebezpečné látky, anebo působí ničivé faktory, které mají negativní vliv na život, zdraví anebo na majetek.

Článek 3 - Územní platnost

Územní platnost pojištění se vztahuje na území České republiky.

Článek 4 Předmět pojištění

Předmětem pojištění je pojištěná věc zakoupená u prodejce a definovaná v pojistné smlouvě jedinečnými znaky pro konkrétní výrobek.

Článek 5 Vznik pojištění

 1. Pojistník může uzavřít pojistnou smlouvu osobně u prodejce nebo na dálku prostřednictvím elektronické aplikace pojistitele.
 2. V případě, že pojistník uzavírá pojistnou smlouvu osobně u prodejce, pojistník svůj zájem o pojištění sdělí prodejci při koupi věci. Prodejce vystaví pojistníkovi pojistnou smlouvu včetně předsmluvní informace k pojistné smlouvě.
 3. V případě změny vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěné věci vstupuje nový vlastník do pojištění na místo pojistníka i pojištěného. Nesdělí-li nový vlastník ve lhůtě 90 dní od nabytí pojištěné věci tuto skutečnost pojišťovně, pojistná smlouva zanikne po uplynutí 90 dní od změny.
 4. Pojistná smlouva je uzavřená okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
 5. Pojištění vzniká v 0.00 hodin dne uvedeného jako počátek pojištění v pojistné smlouvě.
 6. V případě uzavření pojistné smlouvy na dálku, pojištění vzniká dnem uvedeným v návrhu pojistné smlouvy jako počátek pojištění, pokud pojistník zaplatil pojistné ve výši a v termínu stanoveném v návrhu pojistné smlouvy. Pojistná smlouva je uzavřená v okamžiku zaplacení pojistného, není li v pojistné smlouvě uvedeno jinak.
 7. Za okamžik zaplacení pojistného se považuje den, hodina a minuta zaplacení příslušné částky pojistného:
  1. v hotovosti prodejci anebo osobě, jejímž prostřednictvím prodejce doručí pojištěnou věc pojištěnému,
  2. vkladem anebo úhradou na platební účet prodejce prostřednictvím platebního prostředku, i když bude pojistné připsáno na platební účet prodejce později než v den vkladu, poukázaní nebo úhrady pojistného.

Článek 6 - Změna a zánik pojištění

 1. Jakékoli změny v pojistné smlouvě se provádějí se souhlasem obou smluvních stran, není-li těmito VPP stanoveno jinak.
 2. Zánik pojištění 
  Pojištění zaniká v souladu s příslušnými ustanoveními zákona:
  1. uplynutím pojistné doby,
  2. ztrátou pojištěné věci nahlášené pojištěným pojistiteli,
  3. zánikem pojistného zájmu;
  4. dnem smrti pojištěného;
  5. v důsledku nezaplacení pojistného;
  6. výpovědí;
  7. odstoupením od pojištění;
  8. odmítnutím plnění ze strany pojistitele;
  9. odmítnutím plnění ze strany oprávněné osoby;
  10. písemnou dohodou smluvních stran;
  11. dalšími způsoby uvedenými v jiném místě těchto VPP, v pojistné smlouvě nebo stanovenými zákonem.
 3. Zánik uplynutím pojistné doby
  Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby, a to ve 24.00 hodin dne dojednaného jako konec pojištění.
 4. Zánik odstoupením od kupní smlouvy
  V případě, že dojde k odstoupení od kupní smlouvy před dnem počátku pojištění, zaniká pojištění dnem odstoupení od kupní smlouvy. Pojistník má právo na vrácení pojistného za toto pojištění.
 5. Zánik výpovědí
  Pojistitel nebo pojistník může pojištění písemně vypovědět
  1. s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy, nebo
  2. s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události,
  3. s měsíční výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne poskytnutí pojistného plnění nebo písemného sdělení oprávněné osobě pojistitelem, že právo na pojistné plnění nevzniká,
  4. z dalších důvodů stanovených zákonem.
 6. Pojistník může kromě jiných důvodů stanovených zákonem odstoupit od pojištění do čtrnácti (14) dnů od data sjednání pojištění. Pojistník se musí dostavit do prodejny prodejce, kde mu bude v uvedené lhůtě 14 dnů pojistná smlouva stornována a vráceno pojistné. V případě sjednání pojistné smlouvy formou obchodu na dálku musí pojištěný odeslat ve lhůtě 14 dnů prodejci písemné odstoupení od pojistné smlouvy s ověřeným podpisem. Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva ruší od počátku.
 7. V případě zániku pojistné smlouvy má pojistitel právo snížit výši nespotřebovaného pojistného o manipulační administrativní poplatek ve výši maximálně 1/12 (jedné dvanáctiny) pojistného měsíčně. Zbývající část nespotřebovaného pojistného je pojistitel oprávněn vrátit, pokud přesáhne částku 75,-CZK.
 8. Pojištění zaniká v důsledku té ze skutečností, uvedených v tomto článku, která nastane jako první.

II. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Článek 7 - Doba pojištění

Pojištění prodloužené záruky se sjednává na dobu určitou, která je uvedena v pojistné smlouvě.

Článek 8 - Rozsah pojištění

 1. Toto pojištění se vztahuje na funkční poruchu pojištěné věci, která není určena pro výkon jakékoli podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti, způsobené vadou věci, která vznikla nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém uplynula lhůta odpovědnosti za vady ze zákona nebo doba poskytnutá v záruce za jakost (záruční doba, doba použitelnosti) prodávajícím.
 2. Pojištění prodloužené záruky se sjednává jako pojištění škodové.

Článek 9 - Výluky z pojištění

Pojištění se nevztahuje na:

 1. škody, jejichž příčina nebo příznaky vznikly před uzavřením pojistné smlouvy a pojistník nebo pojištěný o tom věděl nebo mohl vědět, nebo za škody, jejichž vznik bylo možno důvodně předpokládat nebo o nichž bylo známo či jisto, že nastanou, již před či při uzavírání pojistné smlouvy;
 2. škody, které jsou důsledkem nebo vznikly v souvislosti s protiprávním jednáním pojištěného;
 3. škody, způsobené přímým nebo nepřímým působením jaderné energie, ionizujícím zářením nebo kontaminací radioaktivitou;
 4. škody, které jsou důsledkem nebo vznikly v souvislosti s průsakem vody, se znečištěním nebo zamořením životního prostředí;
 5. škody způsobené živelnou událostí;
 6. škody způsobené působením elektromagnetickýchvln, ať již přirozeně vzniklých nebo vzniklých v důsledku činnosti člověka;
 7. škody, vzniklé na věci, která byla zakoupena v jiné zemi, než kde byla vystavena pojistná smlouva;
 8. škody vzniklé běžným opotřebením pojištěné věci včetně jejích součástí spotřebního charakteru;
 9. škody vzniklé na součástech věci spotřebního charakteru podléhajících rychlému opotřebení a časté výměně a příslušenství pojištěné věci, jako např. (baterie, zdroje světla, těsnění, ložiska, paměťová zařízení, obaly, dotykové pero, dálkové ovladače, počítačové myši);
 10. závady způsobené softwarem třetí strany;
 11. škody vzniklé jakoukoliv vnitřní příčinou, jako např. elektrickou nebo mechanickou poruchou;
 12. škody způsobené mechanickým poškozením;
 13. škody způsobené nesprávnou či nedostatečnou údržbou pojištěné věci, přetěžováním pojištěné věci, instalací nebo užíváním pojištěné věci v rozporu s pokyny výrobce (např. použitím výrobcem
 14. neschválených doplňků); na které byl pojistník anebo pojištěný upozorněn při koupi pojištěné věci a na další poškození, která prodejce již vyloučil ve své záruce,
 15. náklady na běžnou údržbu, nastavení nebo úpravu pojištěné věci včetně nákladů na opravu pojištěné věci, pokud k jejímu poškození došlo v souvislosti s těmito činnostmi;
 16. vady na věci, které jsou výrobní povahy a jako takové jsou odstraňovány v rámci hromadných akcí výrobce.
 17. škody způsobené jakýmkoliv úmyslným poškozením pojištěné věci anebo způsobené hrubou nedbalostí;
 18. škody způsobené přímo nebo nepřímo povstáním, vnitřními nepokoji nebo stávkou, teroristickým činem, válečnými událostmi, zásahem úřední nebo státní moci, vyšší moci, sabotáží, represivními zásahy státních orgánů;
 19. škody vzniklé v důsledku vady na pojištěné věci, za niž odpovídá na základě obecně závazných právních předpisů anebo na základě svého prohlášení prodejce,
 20. věc, která je v době koupě u prodejce již použitá;
 21. náklady vynaložené bez souhlasu pojistitele;
 22. odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s vadou pojištěné věci včetně následných škod způsobených poškozenou pojištěnou věcí;
 23. zvukové, obrazové, datové a jiné záznamy, náklady na obnovu anebo přenos dat uložených v pojištěné věci;
 24. estetický nedostatek (např. poškrabání, zářez, prasklina), který nesnižuje ani neomezuje funkčnost pojištěné věci;
 25. poškození vzniklé postupným působením koroze, vlhkosti, prachu, písku či jinými mechanickými částicemi, tepla anebo chladu, trvalým působením chemických, biologických, teplotních a elektrických vlivů;
 26. poškození věci, způsobené používáním náhodně poškozené pojištěné věci bez provedení opravy předchozího náhodného poškození;
 27. náklady vynaložené na odstranění funkčních závad, pokud tyto závady nebyly způsobené poškozením pojištěné věci, za které bylo poskytnuto pojistné plnění;
 28. škody vzniklé v souvislosti nebo důsledku užívání alkoholických, omamných a psychotropních látek.

Článek 10 - Limit pojistného plnění

Horní hranicí pojistného plnění na jednu a všechny pojistné události z pojištění prodloužené záruky je pojistná částka, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Článek 11 - Pojistné

 1. Pojistné je cena za pojištění. Pojistné se stanovuje podle rozsahu pojištění a jeho výše je uvedená v pojistné smlouvě.
 2. U pojištění sjednaného na dobu určitou je pojistné splatné najednou za celou dobu pojištění (jednorázové pojistné). Jednorázové pojistné je splatné v den uzavření pojistné smlouvy dle článku 5.4 těchto VPP. V případě uzavření pojistné smlouvy na dálku je den splatnosti jednorázového pojistného stanoven v návrhu pojistné smlouvy.
 3. Pojistitel má právo na pojistné za dobu do zániku pojištění.

Článek 12 - Pojistná událost

Pojistnou událostí je jakákoliv nepředvídaná a nahodilá škodní událost, se kterou je podle těchto VPP spojená povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Článek 13 - Pojistné plnění

 1. Vznikla-li pojistiteli povinnost plnit, je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění podle těchto VPP pojištěnému, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
 2. Právo na pojistné plnění může pojištěný uplatnit pouze na území České republiky a v české měně.
 3. Pojistné plnění za jednu a všechny pojistné události se poskytuje maximálně do výše limitu pojistného plnění za celou dobu trvání pojištění uvedeného v článku 10 těchto VPP.
 4. Pojistitel poskytne pojistné plnění formou opravy pojištěné věci, umožňuje-li to povaha vady věci nebo formou výměny pojištěné věci.
 5. V případě opravy pojištěné věci pojistitel uhradí náklady na nové anebo použité náhradní součástky od kteréhokoliv výrobce včetně nákladů na opravu pojištěné věci. Vyměněné součástky musejí mít stejnou funkčnost jako původní. Do nákladů na opravu se kromě samotné opravy včetně náhradních součástí započítávají též náklady na diagnostiku vady věci náklady na dopravu věci do i ze servisu, pokud tuto dopravu organizuje pojistitel prostřednictvím svého smluvního partnera, poštovné za odeslání věci ze servisu pojištěnému a dopravu a práci technika v místě vzniku škodní události. Vyčerpáním limitu pojistného plnění pojištění zaniká.
 6. Pokud náklady na opravu věci přesáhnou hranici na opravu stanovenou pojistitelem, má pojištěný právo na výměnu pojištěné věci za novou, stejných nebo srovnatelných parametrů, maximálně do výše pojistné částky. O výběru nové věci rozhoduje pojistitel.
 7. Pojistitel nahradí též přiměřené náklady související s výměnou pojištěné věci v době pojistné události obvyklé, a to náklady na dopravu věci do i ze servisu, pokud tuto dopravu organizuje pojistitel prostřednictvím svého smluvního partnera, poštovné za odeslání věci ze servisu pojištěnému a náklady za práce, které byly provedeny na pojištěné věci za účelem zjištění rozsahu poškození. Poskytnutím pojistného plnění formou výměny pojištěné věci se vlastníkem pojištěné věci stává pojistitel a pojištění zaniká. Po 30-ti dnech od oznámení o nerentabilnosti opravy věci pojištěnému, dochází k ekologické likvidaci pojištěné věci.
 8. Pro obě formy poskytnutí pojistného plnění uvedené v bodu 4 tohoto článku VPP platí, že v případě pojistné události na malém výrobku (viz článek 2 těchto VPP) dopravu této věci do servisu nebo prodejny neorganizuje smluvní partner pojistitele; v takovém případě si pojištěný zajistí dopravu vadné věci do servisu nebo prodejny na vlastní náklady sám.
 9. V případě, že pojistiteli vzniknou při šetření škodní události náklady způsobené jednáním pojištěného (např. marné dopravné, snížení hodnoty výrobku), jdou tyto náklady k tíži pojištěného. Náklady dle tohoto bodu VPP spojené s výjezdem poskytovatele hradí pojištěný přímo poskytovateli.
 10. Pokud pojistiteli vzniknou náklady v souvislosti se zjišťováním rozsahu poškození pojištěné věci a zjistí, že pojištěnému nevzniká dle těchto VPP nárok na pojistné plnění, tyto náklady pojistitele jdou k tíži pojištěného. Náklady dle tohoto bodu VPP spojené s výjezdem poskytovatele a diagnostikou vady věci hradí pojištěný přímo poskytovateli.
 11. Nároky z pojištění se promlčí v tříleté promlčecí lhůtě. Promlčecí lhůta začíná plynout rok po vzniku pojistné události.

Článek 14 - Snížení a zamítnutí pojistného plnění

 1. Porušil-li pojištěný povinnosti stanovené zákonem, ostatními obecně závaznými právními předpisy anebo povinnosti uvedené ve VPP, zejména v článku 15 těchto VPP, a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, zvětšení rozsahu jejích následků a/nebo šetření pojistné události, pojistitel má právo plnění z pojistné události snížit podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit. 
 2. Pojistitel má právo plnění z pojistné události přiměřeně snížit, pokud na základě vědomě nepravdivých nebo neúplných údajů, které pojistník anebo pojištěný uvedl při sjednávání pojištění, stanovil nižší pojistné.
 3. Pojistitel má právo odmítnout plnění z pojistné smlouvy, pokud se až po vzniku pojistné události dozví, že její příčinou je skutečnost, kterou pro vědomě nepravdivé anebo neúplné odpovědi pojistníka anebo pojištěného nemohl zjistit při sjednávání pojištění a která byla pro uzavření pojistné smlouvy podstatná.
 4. Pojistitel má právo odmítnout plnění z pojistné události, pokud pojištěný úmyslně uvede pojistitele v omyl o podstatných okolnostech týkajících se vzniku nároku na pojistné plnění anebo výše nároku. Tímto odmítnutím pojištění nezaniká.
 5. Pokud pojištěný způsobí pojistiteli zvýšení nákladů šetření pojistné události tím, že v důsledku jeho jednání je nutné rozhodující skutečnosti zjišťovat opakovaně, pojistitel má právo snížit plnění z pojistné události o výši takto vzniklých nákladů pokud tyto náklady nebyli pojištěným uhrazeny dle článku 13.9. těchto VPP.
 6. V případě pojistného plnění formou úhrady nákladů na opravu pojištěné věci náklady na opravu ve výši, o kterou pojistitel snížil pojistné plnění z důvodů uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku, jdou k tíži pojištěného.
 7. V případě pojistného plnění formou výměny poškozené pojištěné věci za novou bude pojištěný hradit přiměřené náklady související s výměnou pojištěné věci, které byly v době pojistné události obvyklé ve výši, o kterou pojistitel snížil pojistné plnění z důvodů uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku.

Článek 15 - Povinnosti pojistníka a pojištěného

 1. Pojistník a pojištěný, či oprávněná osoba mají, kromě jiného, povinnost:
  1. dodržovat povinnosti stanovené zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy;
  2. pravdivě a úplně zodpovědět všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění anebo pojistné události;
  3. oznámit pojistiteli skutečnost, že pojištěný pojistil pojištěnou věc i u jiného pojistitele, anebo že uzavřel obdobné pojištění i u jiného pojistitele;
  4. oznámit pojistiteli bezodkladně písemně změnu vlastníka pojištěné věci;
  5. oznámit pojistiteli písemně jakoukoliv změnu údajů včetně adresy, kontaktních údajů a osobních údajů, které byly podkladem během uzavírání pojistné smlouvy, a to nejpozději do 7 dní od této změny;
  6. bezodkladně oznámit pojistiteli vznik škodné události, nejpozději do 7 dní od vzniku škodné události, podat pojistiteli pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události, o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění; současně předložit pojistiteli potřebné doklady ke zjištění okolností rozhodných pro posouzení nároku na plnění a jeho výše, které si pojistitel vyžádá, a umožnit pojistiteli pořízení kopií těchto dokladů, a postupovat způsobem ujednaným v pojistné smlouvě;
  7. dbát na to, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí vzniku škody, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo předpisy vydanými na jejich základě, anebo povinnosti, které převzal uzavřením pojistné smlouvy; pojištěný nesmí též strpět porušování těchto předpisů a povinností ze strany třetích osob; pojištěný je dále povinen zajistit udržování pojištěných věcí v dobrém technickém stavu a používat je pouze k účelu stanovenému výrobcem;
  8. poskytovat pojistiteli součinnost při šetření škodní události;
  9. uchovávat hodnověrné doklady o vlastnictví, resp. nabytí pojištěné věci a na požádání je předložit pojistiteli, pokud si je vyžádá za účelem vyřízení pojistné události;
  10. pokud nastala škodní událost, učinit nutná opatření ke zmírnění jejích následků a podle možnosti si k tomu vyžádat pokyny pojistitele a postupovat v souladu s nimi;
  11. řídit se pokyny pojistitele anebo pojistitelem určené osoby při likvidaci pojistné události a nechat si pojištěnou věc opravit v servisu určeném pojistitelem;
  12. na žádost pojistitele zajistit na vlastní náklady úřední překlad dokladů nezbytných k šetření škodní resp. pojistné události, v případě, že uvedené doklady nejsou v českém a slovenském jazyce;
  13. oznámit pojistiteli bezodkladně odstoupení od kupní smlouvy na pojištěnou věc.
 2. Povinností pojistníka, pokud jím není pojištěný, je seznámit pojištěného, či toho, kdo se považuje za oprávněnou osobu, s těmito VPP a pojistnou smlouvou.

Článek 16 - Povinnosti a práva pojistitele

 1. Pojistitel je povinen:
  1. dodržovat povinnosti vyplývající pro něho ze zákona, ostatních obecně závazných předpisů a těchto VPP;
  2. sdělit osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění, výsledky šetření pojistné události a pokud o to požádá, sdělit jí písemně zdůvodnění výše pojistného plnění, popřípadě důvod jeho zamítnutí;
  3. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění a o skutečnostech, které se dozvěděl při uzavření pojistné smlouvy, její správě anebo likvidaci pojistné události; to neplatí, dá-li pojistník anebo pojištěný písemný souhlas k poskytnutí informací, anebo pokud poskytnutí informace ukládá nebo povoluje zákon;
  4. poskytnout pojistné plnění, pokud vzniklo právo na pojistné plnění, do 15 dní po skončení šetření pojistné události potřebného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
 2. Pojistitel má právo ověřovat si pravdivost a úplnost údajů potřebných pro výpočet pojistného a pojistného plnění a používat zjištěné údaje k účelům správy pojištění a likvidace pojistných událostí.
 3. Pojistitel má právo snížit pojistné plnění v případě, kdy dojde ze strany pojistníka či pojištěného k porušení povinnosti uvedené v článku 15.1. bod b) těchto VPP.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17 - Právní úkony a doručování

 1. Podmínky pojištění upravené v pojistné smlouvě a těchto VPP platné pro pojistníka platí přiměřeně i pro pojištěného, případne oprávněnou osobu.
 2. Pro právní úkony, týkající se pojištění, je potřebná písemná forma, není-li v těchto VPP ujednáno jinak.
 3. Písemnosti určené pojistiteli se považují za doručené dnem potvrzení převzetí písemnosti pojistitelem anebo oprávněným zástupcem pojistitele, není-li ujednáno jinak.
 4. Písemnosti pojistitele určené účastníkům pojištění („dále jen adresát“) se doručují:
  1. prostřednictvím držitele poštovní licence („dále jen doručovatel“), a to obyčejnou nebo doporučenou zásilkou na adresu uvedenou v pojistné smlouvě nebo na poslední známou adresu adresáta,
  2. osobně zaměstnancem nebo pověřenou osobou odesílatele („pověřená osoba“),
  3. elektronicky, pokud se tak pojistitel s adresátem dohodnou.
 5. V případě, že adresát není zastižen, doručovatel uloží písemnost pojistitele v místě příslušné pošty. Pokud je doručováno pověřenou osobou, upozorní tato osoba písemně adresáta (upozornění vloží do schránky, nebo je předá důvěryhodné osobě, která adresáta zná), kde a do kdy si může písemnost vyzvednout. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 15 dnů od jejího uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Uvedené neplatí, pokud se adresát nedozvěděl o uložení zásilky, protože se nezdržoval na své adrese ze závažných důvodů, a nemohl tak sdělit pojistiteli změnu adresy (např. náhlá hospitalizace, úraz, nemoc).
 6. Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy bylo její převzetí adresátem odepřeno.
 7. Pro doručování jakýchkoli písemností s využitím držitele poštovní licence platí, že se považují za doručené třetím dnem ode dne odeslání doporučené poštovní zásilky na kontaktní adresu pojistníka, pojištěného nebo pojišťovny, nebude-li prokázáno jiné datum doručení.
 8. Pro osobní doručování platí, že v momentu převzetí zásilky adresátem se tato považuje za doručenou. Adresát je povinen toto převzetí a datum převzetí písemně potvrdit na kopii doručované písemnosti nebo na jejím druhopise.
 9. Doručování jakýchkoli písemností je možné i kurýrní službou, která umožňuje ověření doručení. Písemnosti odeslané tímto způsobem se považují za doručené okamžikem jejich převzetí adresátem.
 10. Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy bylo její přijetí odepřeno.
 11. Byla-li doručovaná písemnost uložena a adresát si ji v úložní lhůtě nevyzvedl, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty. Pojistník a pojištěný, pokud je jiný než pojistník, popř. oprávněná osoba uzavřením pojistné smlouvy, udělují pojistiteli souhlas s pořizováním, použitím, jakož i následným archivováním zvukových záznamů telefonických hovorů uskutečněných mezi ním a pojistitelem, případně asistenční službou, a to v souvislosti s výkonem pojišťovací činnosti pojistitelem, zejména při správě pojištění a likvidaci pojistných událostí dle této pojistné smlouvy, a to na technických prostředcích umožňujících jejich zaznamenání, zachování a reprodukci. Pojistník a pojištěný, popř. oprávněná osoba uzavřením pojistné smlouvy udělují pojistiteli souhlas s tím, aby pojistitel použil tyto záznamy a jejich kopie při uplatňovaní práv a povinností z této pojistné smlouvy. Pojistitel je oprávněný uchovat tyto záznamy až do vypořádání všech práv a povinností souvisejících s pojištěním podle této pojistné smlouvy. Pojistitel bude tyto záznamy během doby jejich uchovávání chránit před neoprávněným přístupem třetích osob.
 12. Pojistitel je oprávněn využít alternativních komunikačních prostředků (telefon, e-mail, SMS,) k vzájemné komunikaci s pojistníkem, pojištěným anebo jimi zplnomocněnou osobou v souvislosti se správou pojištění, likvidací pojistných událostí a nabídkou produktů a služeb pojistitele. Tyto prostředky slouží k urychlení vzájemné komunikace, nenahrazují však písemnou formu úkonů v případech, kdy písemnou formu vyžadují obecně závazné právní předpisy nebo pojistná smlouva. Písemnost doručovaná na elektronickou adresu je doručena dnem, kdy byla doručena do e-mailové schránky adresáta, v pochybnostech se má za to, že je doručená dnem jejího odeslání odesílatelem. Písemnost doručovaná formou SMS je doručena okamžikem, kdy byla doručena na telefonní číslo adresáta, v pochybnostech se má za to, že byla doručena dnem jejího odeslání odesílatelem. Komunikace směřuje na poslední známé kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa), které adresát prokazatelně oznámil odesílateli.
 13. Pojistník ani pojištěný, popř. oprávněná osoba nemá právo postoupit jakýkoliv nárok anebo právo vyplývající z pojistné smlouvy, kterou bylo sjednáno pojištění podle těchto VPP, na třetí osobu anebo třetí osoby.

Článek 18 - Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

 1. Pojistník uzavřením pojistné smlouvy dává pojistiteli souhlas, aby jeho osobní údaje (tj. jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, doručovací adresa a další osobní údaje, které jsou předmětem smlouvy o pojištění) dále zpracovával pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností, ke kterým je pojistitel v souladu s právním řádem České republiky oprávněn, po dobu správy sjednaného pojištění a po dobu plnění všech závazků ze sjednaných smluvních vztahů. Zároveň dává pojistiteli souhlas s předáváním poskytnutých osobních údajů třetím subjektům pro účely plnění všech závazků ze sjednaných smluvních vztahů po dobu správy sjednaného pojištění a po dobu plnění všech závazků ze sjednaných smluvních vztahů. Pojistník uzavřením pojistné smlouvy dále stvrzuje, že je poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů pojistiteli je dobrovolné, avšak v rozsahu zejména adresních a identifikačních údajů nezbytné pro uzavření pojistné smlouvy a pro plnění práv a povinností z ní vyplývajících. Pojistitel je oprávněn tyto osobní údaje pro účely dle tohoto bodu VPP zpracovávat i bez souhlasu pojistníka.
 2. Pojistník uzavřením pojistné smlouvy dále stvrzuje, že byl informován o svých právech a o povinnostech pojistitele při zpracování osobních údajů, zejména o právu přístupu k osobním údajům, o právu na opravu osobních údajů a dalších právech dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“) a zavazuje se bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoliv změnu zpracovávaných osobních údajů.
 3. Osobní údaje pojistitel zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, tj. vždy minimálně po dobu trvání příslušného vztahu, a dále po dobu, po kterou je správce povinen údaje uchovávat podle obecně závaznýchprávních předpisů nebo na kterou mu pojistník ke zpracování udělil souhlas. V případě udělení souhlasu pro marketingové účely po dobu neurčitou, v ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy. Osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám, než uvedeným v seznamu příjemců osobních údajů na webové stránce pojistitele. Zpracování osobních údajů se provádí automatizovaně i manuálně.
 4. Pojistník může pojistiteli udělit souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pojistitelem v rozsahu tj. jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa, doručovací adresa a další osobní údaje, které jsou předmětem smlouvy o pojištění (vyjma citlivých údajů) pro marketingové účely a pro účely nabídky produktů pojistitele, dceřiných a sesterských společností pojistitele a jiných poskytovatelů finančních služeb, s nimiž pojistitel spolupracuje, a s užitím adresy elektronické pošty za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, a s předáváním těchto osobních údajů třetím subjektům pro marketingové účely a to na dobu neurčitou. Udělení souhlasu je dobrovolné a není podmínkou uzavření smlouvy a je možné ho kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným pojistiteli.
 5. Právo na opravu osobních údajů
  1. Každý, jehož osobní údaje pojistitel zpracovává, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů. Za poskytnutí informace má pojistitel právo požadovat přiměřenou úhradu.
  2. V případě, že pojistník a/nebo pojištěný zjistí nebo se domnívá, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může:
   1. požádat správce nebo i zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby pojistitel odstranil takto vzniklý stav, zejména může požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
    O vyřízení jeho žádosti jej pojistitel bez odkladu informuje.
 6. Pojistník a/nebo pojištěný má též právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Článek 19 - Způsob vyřizování stížností

 1. Komunikačním jazykem je čeština a slovenština.
 2. V případě dotazů nebo stížností se může pojištěný obrátit na pojistitele prostřednictvím: AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby, Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká republika.
 3. Pojistitel přijímá stížnosti proti jeho postupu podané písemně na adresu pojistitele pokud se smluvní strany nedohodly jinak.
 4. Ze stížnosti musí být zřejmé datum jejího podání, kdo ji podává, čeho se týká (předmět stížnosti) a čeho se stěžovatel domáhá. Pokud je stěžovatelem fyzická osoba, stížnost musí obsahovat jméno, příjmení a adresu bydliště fyzické osoby.
 5. Pojistitel je povinen prošetřit stížnost a informovat stěžovatele o způsobu vyřízení jeho požadavků či důvodech jejich zamítnutí do 30 dní ode dne jejího doručení. Pokud si vyřízení stížnosti vyžaduje delší období, lze lhůtu podle předchozí věty prodloužit, o čemž bude stěžovatel bezodkladně zpraven.
 6. Spory mezi spotřebitelem (Vámi) a pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem (prodejcem) z pojistné smlouvy neživotního pojištění lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Spotřebitelé mohou u pojištění sjednaných on-line využít pro řešení spotřebitelských sporů on-line platformu na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.__


Autorizovaný
obchod LG

Vlastní kamenná
prodejna

Doprava zdarma
na celý sortiment

Odborné
poradenství

Garance nízké
ceny

logo lg store

Potřebujete poradit?

Prodejna

Ambitv.cz na Firmy.cz Ambitv.cz na Firmy.cz
Google Review Widget
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu LG-store.cz
mastercard maestro visa visa electron

© Copyright 2021 LG-Store.cz

Vytvořili v: