Doprava zdarma

Zákaznická linka 386 350 461

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

1) Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je podnikatel, fyzická osoba podnikající pod obchodní firmou Josef Kružliak - ELLEX , IČ 10271422, DIČ CZ712141523, se sídlem Pražská tř. 2006/137, 370 01 České Budějovice, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudem v Českých Budějovicích v oddíle A, vložka 922 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“)

2) Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

3) Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

4) Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

5) Zbožím je produkt, který prodávající nabízí neadresnému počtu třetích osob k prodeji, to vše na základě samostatné smlouvy s dodavateli prodávajícího.

6) Kupující podáním závazné objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a reklamačním řádem Prodávajícího, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

7) Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.lg-store.cz (dále jen „webová stránka“).

II. Uzavření kupní smlouvy

1) Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Návrh dodat zboží za ceny stanovené na webové stránce je nabídkou na uzavření smlouvy dle § 1731 NOZ s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Tato nabídka nepřipouští přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Vlastnosti a složení zboží jsou uvedeny na webové stránce.

2) Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny, včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3) Prodávající si vyhrazuje právo uvedené ceny jednostranně měnit. V případě uvedení chybné ceny v e-shopu a provedení objednávky zboží za nesprávnou cenu si prodávající vyhrazuje právo objednávku zrušit, informovat objednatele a cenu zboží neprodleně opravit.

4) Prodávající dále prohlašuje, že všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálních dostupných údajů. Pro případ, že určitá podrobnější informace u produktu uvedena není, poskytne ji prodávající na žádost kupujícího dodatečně.

5) Kupující výslovně prohlašuje, že se seznámil a porozuměl těmto obchodním podmínkám a bez výhrad s nimi souhlasí, že je plně svéprávný a za předpokladu provedení registrace prohlašuje, že jím poskytnuté registrační údaje jsou pravdivé. Kupující dále výslovně prohlašuje, že provedením objednávky vybraného zboží výslovně souhlasí obchodními podmínkami prodávajícího ve znění, kdy objednávku učinil.

6) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webové stránce obchodu)

 • Fakturačních údajích

 • Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

 • Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

7) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

8) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

9) U zboží, které v době zpracování objednávky není skladem, zjistí prodávající jeho dostupnost a termín dodání u obchodních partnerů. Zboží, které není skladem nebo je na objednávku, může být zlevněno či zdraženo s ohledem na změny měnového kurzu. Plnění objednávky v co nejkratším termínu (obvykle do 3 pracovních dnů) sdělí prodávající kupujícímu na zadanou kontaktní elektronickou adresu.

10)Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

11)Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

12)Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

III. Cena zboží a platební podmínky

1) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • V hotovosti v provozovně prodávajícího při převzetí zboží

 • Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího

 • Platba dobírkou faktura je nabízena stálým zákazníkům

 • Splátkový prodej ESSOX s.r.o.

2) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3) V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle data splatnosti uvedeného na faktuře.

4) Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

1) Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

2) Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

3) V případě, že došlo k individuální úpravě zboží podle přání kupující, nemá tento právo odstoupit od smlouvy způsobem uvedeným v odst. 2 od smlouvy. Prodávající upraví na přání kupujícího zboží individuálně podle jeho objednávky – v takovém případě má smlouva povahu smlouvy o dílo; to není na újmu platnosti ostatních ustanovení těchto VOP s tím, že cena za provedení díla bude zahrnuta v kupní ceně. Kupující je odpovědný za to, že úpravou zboží podle jeho objednávky nebudou porušena práva třetích osob. V případě, že oprávněnost užití nebude prokázána, je prodávající oprávněn dodat zboží bez úpravy za standardní kupní cenu, nebo výrobu úplně odmítnout.

4) Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu:

 • elektronické pošty prodávajícího: ellex@ellex.cz. Kupující je oprávněn učinit odstoupení dle vzorového formuláře odstoupení

5) V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno úplné, s kompletní dokumentací, čisté, nepoškozené a neopotřebené, neotevřené v původním obalu a ve stavu a hodnotě, v jakém zboží kupující od prodávajícího převzal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující ponese v případě odstoupení náklady spojené s navrácením zboží nad rámec nákladů na přepravu zboží obvyklou poštovní cestou.

6) V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

7) Kupující bere výslovně na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny i v případě, že není kterákoli ze započtených pohledávek dosud splatná. Prodávající se zavazuje informovat písemně kupujícího o důvodech započtení pohledávek, zejména o škodě a jejím rozsahu na zboží, to vše ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, ve které má prodávající povinnost vrátit kupujícímu finanční prostředky, resp. kupní cenu za zboží.

8) Pro případ, že podávající poskytuje kupujícímu společně se zbožím dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžité prostředky dříve, než mu kupující vrátí zboží včetně poskytnutého daru zpět.

V. Přeprava a dodání zboží

1) V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V opačném případě se má za to, že způsob dopravy určuje prodávající.

2) S ohledem na možné varianty poskytuje prodávající cenu a způsob doručení, není-li uvedeno jinak, a to:

 • osobní odběr v provozovně prodávajícího, zdarma, provozní doba skladu je Po – Pá 8:00 – 16:30 hod (zboží bude rezervováno pouze 3 dny od domluveného vyzvednutí)

 • TopTrans, poplatek 350,- Kč, zásilky od 30 kg 300,- Kč + 50,- Kč dobírka

 • PPL, poplatek 149,- Kč, zásilky do 30 kg 129,- Kč + 20,- Kč dobírka

 • Naše doprava, poplatek 100,- Kč (platí pouze při převozu do 20 km od Českých Budějovic)

3) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4) V případě, že kupující požaduje od prodávajícího instalaci zboží, je toto realizováno na základě individuální objednávky kupujícího. Prodávající se zavazuje sdělit před potvrzením objednávky sdělit kupujícímu časový harmonogram a cenu požadované služby, s tím, že tato služba je upravena samostatnou objednávkou a toto je vždy posuzováno s ohledem na časovou náročnost, dostupnost a jiné.

5) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv zjevně viditelných závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě viditelně poškozeného obalu Kupující převezme zboží s výhradou (při podpisu o převzetí kupující napíše, že přebírá s „výhradou“ nebo nemusí zásilku od přepravce převzít.). Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Po vrácení nepřevzatého zboží zpět do sídla prodávajícího, bude kupujícímu vystavena zálohová faktura na dopravu zboží se splatností 7 dní. V případě, že nebude faktura uhrazena, je prodávající oprávněn vyžadovat její úhradu soudní cestou.

VI. Práva z vadného plnění

1) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

 • Zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

3) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době do 24 měsíců od převzetí. Kupující prohlédne zakoupené zboží co nejdříve po jejich doručení a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství, případné vady pak kupující uplatní způsobem a ve lhůtách uvedených v Reklamačním řádu. Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek.

4) Práva z vadného plnění (dále též „reklamaci“) uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

5) Kupující má povinnost při převzetí prohlédnout, zda nedošlo při přepravě k poškození. V případě, že je Kupujícímu doručena zásilka, u níž došlo při přepravě k viditelnému poškození, je kupující bez zbytečného odkladu povinen řádně zkontrolovat zásilku a při zjištění poškození zásilky ihned sepíše s doručovatelem zápis o škodě. Na pozdější reklamaci poškození zboží nemůže být brán zřetel. Příjemce svým podpisem při převzetí zásilky potvrzuje, že zásilku převzal nepoškozenou. Kupující má v takovém případě povinnost převzít zásilku tzv. „s výhradou“, tj. do dokumentu potvrzující doručovateli převzetí uvést poznámku převzat s výhradou. Stejně tak můžete na vyžádání balík před přepravcem rozbalit a své zboží zkontrolovat. V případě poškození zboží není kupující povinen zboží vracet doručovateli. V případě poškození zboží při přepravě má kupující povinnost zaslat prodávajícímu písemnou reklamaci do 2 dnů od převzetí zboží. Pokud kupující po rozbalení zásilky zjistil poškození zboží, informujte prodávajícího o této skutečnosti neprodleně, nejpozději však do 2 dnů ode dne převzetí zásilky. Na pozdější nahlášení nemůže být brán zřetel. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné:

 1. Nahlásit popis

 2. Zaslat i na e-mailovou adresu prodávajícího kompletní fotodokumentaci (krabici z vnějšku, krabici s plným uloženým obsahem, vystýlku zásilky, je-li nějaká, prázdnou krabici v případě je-li např. promočená, poškozené zboží a vše co kupující uzná za potřebné). Poškozené zboží, obal, ani vystýlku si kupující neponechá, v případě nejasností může prodávající požádat kupujícího o jejich zaslání poškozené zásilky včetně obalu zpět, na náklady prodávajícího

 3. Do zásilky přiložit čitelně a srozumitelně uvedený popis závady a kontakt na kupujícího

 4. Přiložit daňový doklad od reklamovaného zboží

6) Práva z vadného plněné se neuplatní v případě, že vady vznikly běžným používáním (opotřebením), dále nesprávným použitím výrobku a nesprávným skladováním. Stejně tak se nevztahují na vady vzniklé neodbornou montáži.

VII. mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1) Spotřebitel má právo na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajcím u České obchodní inspekce (dále jen „ČOI“), a to nejpozději do 1 (jednoho) roku od ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

2) Postup mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ČOI je upraven podrobnými pravidly vydanými ČOI zveřejněnými na webových stránkách http://www.coi.cz.

VIII. ochrana osobních údajů

1) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

4) Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

IX. ochrana osobních údajů

1) Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2) Uživatel souhlasí s tím, aby mu byly zasílány emailové zprávy (komerční sdělení a obecné informace o novinkách a aktualizacích serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter.) na adresu udanou při registraci do uživatelského účtu. Tyto zprávy se považují za vyžádané kupujícím a nejsou tzv. spamem ze strany prodávajícího. Odmítnutí souhlasu se zasíláním takových zpráv může kupující kdykoliv sdělit prodávajícímu prostřednictvím e-mailu na adresu určenu pro elektronickou komunikaci.

3) Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

4) Kupující je oprávněn kdykoli odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení bez udání důvodu.

5) V rámci zkvalitňování služeb a pro makretingové účely jsou sbírány osobní údaje údaje týkající se fyzických osob - jeho zákazníků nebo jiných osob, a to v souvislosti s jeho podnikatelskou činností. S těmito údaji je nakládáno podle uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů podle čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES mezi zpracovatelem společností Owlcure s.r.o. a správcem Josef Kružliak – ELLEX. Z této smlouvy vyplývá, povinnost osobní údaje využít pouze pro účely definované smlouvou a nikterak je nevyužívat pro jiné účely či poskytování třetím stranám.

X. marketingová akce

1) Úvodní ustanovení

 1. Organizátorem marketingové akce (dále jen MA) je společnost - Josef Kružliak – ELLEX,

  Pražská tř. 2006/137, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, zapsaná u Krajského soudu v Čes

  kých Budějovicích pod spisovou značkou (dále jen Organizátor).
 2. Doba konání MA není specifikována.

 3. Účastníkem MA může být jakákoliv fyzická osoba či právnická osoba splňující podmínky v bodě2

2) Podmínky pro účast v MA

 1. Účastník MA musí provést nákup v e-shopu LG-store.cz (včetně zaplacení, doručení zboží, bez následného vrácení a zároveň poté dobrovolně a bez nátlaku vyplní recenzi pro systémy Zboží.c

  z či Heureka.cz

3) Přehled odměn MA

 1. Odměna MA je vždy měněna dle aktuálního měsíce a organizátor si vyhrazuje právo každý měsíc tuto odměnu upravit.

 2. Odměnu získávají 3 účastníci této akce, kteří budou vždy nahodile vybráni dle seznamu recenzentů – vždy z každé části seznamu, tak jak jsou recenze zaznamenávány do systémů Heureka.cz a Zbo

  ží.cz
 3. O tom, zda účastníci MA získali odměnu budou vždy informováni vybranou formou kontaktu – většinou telefonicky

 4. Organizátor doručí odměnu dle dohody s výhercem akce.

 5. Organizátor si vyhrazuje právo pořídit fotografie z předání odměn, přičemž účastník MA převzetím odměny dává souhlas s použitím fotodokumentace pro reklamní účely organizátora.

 6. Organizátor MA si vyhrazuje právo omezit či pozměnit nabídku odměn.

 7. Odměnou mohou být výlučně materiály poskytnuté organizátorem MA. Finanční kompenzaci nelze poskytnout.

 8. Účastník MA bere na vědomí, že s nabytím odměny na něm může vyplývat daňová povinnost vyplývající z platné legislativy.

 9. Odměnu nelze na Organizátorovi MA nijak vymáhat.

 10. Na odměnu získanou v MA nelze uplatnit práva odpovědnosti za jejich vady.

4) Ostatní podmínky marketingového projektu

 1. Veškerá případná komunikace bude vedena s Účastníky MA telefonickým či mailovým kontaktem vyskytujícím se na stránkách e-shopu LG-store.cz

 2. Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů změnit pravidla této MA, či ji kdykoliv ukončit.

 3. Organizátor se zavazuje o změnách či zrušení MA přiměřeně informovat všechny účastníky – uveřejněním na e-shopu LG-store.cz.

 4. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout v jakýchkoliv otázkách spojených s tímto MA, ve sporech, pochybnostech či nejasnostech ohledně pravidel MA.

XI. Závěrečná ustanovení

1) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

2) Veškeré fotografie, loga, 3D fotografie a texty zboží v tomto e-shopu (www.lg-store.cz) jsou chráněny zákonem § 46 – 57 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

3) Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit. Změnu těchto Obchodních podmínek vyhlásí vhodným způsobem v systému internetového obchodu http://www.lg-store.cz, stejně jako ve svých provozovnách nejméně čtrnáct dnů před účinností nových obchodních podmínek.

4) Ceny uvedené v internetovém obchodě http://www.lg-store.czjsou platné k okamžiku objednání.

5) Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb.

6) Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu:

 • Sídlo prodávajícího: Josef Kružliak - ELLEX , IČ 10271422, DIČ CZ712141523, se sídlem

  Pražská tř. 2006/137, 370 01 České Budějovice

 • Elektronické pošty prodávajícího: ellex@ellex.cz


Autorizovaný
obchod LG

Vlastní kamenná
prodejna

Doprava zdarma
na celý sortiment

Odborné
poradenství

Garance nízké
ceny

logo lg store

Potřebujete poradit?

Prodejna

Ambitv.cz na Firmy.cz Ambitv.cz na Firmy.cz
Google Review Widget
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu LG-store.cz
mastercard maestro visa visa electron

© Copyright 2021 LG-Store.cz

Vytvořili v: