Doprava zdarma

Zákaznická linka 386 350 461

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Josef Kružliak - ELLEX , IČ 10271422, DIČ CZ712141523, se sídlem Pražská tř. 2006/137, 370 01 České Budějovice platný a účinný ode dne 1. ledna 2014, vydaný v souladu s novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „NOZ“)

Čl. I. Základní ustanovení

1) Tento reklamační řád upravuje práva kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nakoupeného na internetovém obchodu www.lg-store.cz., způsob jejich uplatnění a vyřízení reklamací, jakož i další související práva (dále jen „reklamační řád“). Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek podnikatele, fyzické osoby podnikající pod obchodní firmou Josef Kružliak - ELLEX , IČ 10271422, DIČ CZ712141523, se sídlem Pražská tř. 2006/137, 370 01 pro internetový obchod na webové stránce www.lg-store.cz., a Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.

2) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy České republiky (zejména ustanovením NOZ).

Čl. II. Povinnost prodávajícího

1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží doručí v objednaném množství, jakosti a provedení. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v předchozí větě je věc vadná. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.

2) Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. Má zboží vlastnosti vyspecifikované na webových stránkách obchodu prodávajícího

 2. Zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádí prodávající na webových stránkách

 3. Vyhovuje požadavkům právních předpisů

3) Prodávající odpovídá za vady zboží existující při převzetí zboží kupujícím, a to i když se projeví později. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.

Čl. III. Lhůty pro uplatnění

1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží ve smyslu čl. II. reklamačního řádu, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží.

2) Kupující prohlédne zakoupené zboží co nejdříve po jeho doručení a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

3) Případné vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do deseti (10) pracovních dnů poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skryté vady, bez zbytečného odkladu, tj. do deseti (10) pracovních dnů poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne převzetí zboží. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas ve lhůtách dle čl. III odst. 3. reklamačního řádu:

 1. Pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy

 2. Soud k námitce prodávajícího právo z vadného plnění nepřizná

Čl. IV. Reklamace zboží při přepravě

1) Kupující má povinnost při převzetí prohlédnout, zda nedošlo při přepravě k poškození. V případě, že je Kupujícímu doručena zásilka, u níž došlo při přepravě k viditelnému poškození, je Kupující povinen řádně zkontrolovat zásilku a při zjištění poškození zásilky ihned sepíše s doručovatelem zápis o škodě. Na pozdější reklamaci poškození zboží nemůže být brán zřetel. Příjemce svým podpisem při převzetí zásilky potvrzuje, že zásilku převzal nepoškozenou. Kupující má v takovém případě povinnost převzít zásilku tzv. „s výhradou“, tj. do dokumentu potvrzující doručovateli převzetí uvést poznámku převzat s výhradou. Stejně tak můžete na vyžádání balík před přepravcem rozbalit a své zboží zkontrolovat. V případě poškození zboží není Kupující povinen zboží vracet doručovateli. V případě poškození zboží při přepravě má kupující povinnost zaslat Prodávajícímu písemnou reklamaci do 2 dnů od převzetí zboží.

2) Pokud kupující po rozbalení zásilky zjistil poškození zboží, informujte prodávajícího o této skutečnosti neprodleně, nejpozději však do 2 dnů ode dne převzetí zásilky. Na pozdější nahlášení nemůže být brán zřetel. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné:

 1. Nahlásit popis

 2. Zaslat i na e-mailovou adresu prodávajícího kompletní fotodokumentaci (krabici z vnějšku, krabici s plným uloženým obsahem, vystýlku zásilky, je-li nějaká, prázdnou krabici v případě je-li např. promočená, poškozené zboží a vše co kupující uzná za potřebné). Poškozené zboží, obal, ani vystýlku si kupující neponechá, v případě nejasností může prodávající požádat kupující o jejich zaslání poškozené zásilky včetně obalu zpět, na náklady prodávajícího

3) Oznámení poškození zásilky při přepravě oznámí kupující:

 • na e-mailovou adresu: ellex@ellex.cz

4) Je-li pro posouzení důvodnosti reklamace potřeba prohlédnout zboží, požádá prodávající kupujícího o zaslání poškozeného zboží zpět, kupující má povinnost vrátit zboží zpět do pěti (5) pracovních dnů. Prodávající může požádat kupujícího o zaslání fotodokumentace vady poškozené zásilky, kupující má povinnost zaslat tuto fotodokumentaci prodávajícímu do pěti (5) pracovních dnů. Do doby, než kupující zboží vrátí prodávajícímu k prohlídce nebo zašle fotodokumentaci vady, neběží lhůty pro plnění povinností na straně prodávajícího.

5) Prodávající má povinnost reklamaci dle bodu 6. reklamačního řádu prozkoumat, posoudit, zda je reklamace důvodná, a uzavřít nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne obdržení písemné reklamace nebo, je-li nutné prohlédnout zboží, do pěti (5) dnů ode dne, kdy prodávající obdrží reklamaci a zboží zpět nebo je-li potřeba zjistit vadu z fotodokumentace, do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení oznámení a fotodokumentace vady.

6) Je-li reklamace vyhodnocena jako důvodná, bude zboží vyměněno a zasláno bez zbytečného odkladu zpět Kupujícímu, nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy prodávající ukončí reklamaci a rozhodne o výměně poškozeného zboží. Náklady na výměnu poškozeného zboží nese prodávající

Čl. V. Oznámení reklamace vady zboží a uplatnění práva

1) Kupující oznámí prodávajícímu vady zboží a může uplatnit konkrétní právo z vadného plnění dle čl. VI. nebo VII. reklamačního řádu (dále jen „oznámení“). V oznámení kupující:

 1. Označí zjištěnou vadu nebo přesně popíše, jak se vada projevuje, popř. připojí fotodokumentaci vady zboží

 2. Může uvést, které právo dle bodu čl. VI. nebo VII. reklamačního řádu vůči prodávajícímu uplatňuje

 3. Připojí fotodokumentaci vady zboží

2) Kupující může použít formulář oznámení, pokud je zveřejněn na webových stránkách.

3) Právo z vady zboží dle bodu čl. VI. nebo VII. reklamačního řádu může kupující uplatnit také dodatečně samostatným oznámením nejpozději do tří (3) pracovních dnů po doručení oznámení vady, které volbu příslušného práva z vadného plnění neobsahovalo.

4) Zvolené právo kupujícího uvedené v oznámení z důvodu téže vady může kupující měnit pouze se souhlasem prodávajícího, nebo pokud kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná, jakož i v dalších případech a za podmínek stanovených v tomto reklamačním řádu. V případě, že prodávající v návaznosti na uplatnění nároku kupujícího neodstraní oznámené vady včas, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující místo zvoleného odstranění vady požadovat:

 1. Přiměřenou slevu z ceny, nebo

 2. Odstoupit od Smlouvy

5) Kupující zašle oznámení prodávajícímu:

 1. Na e-mailovou adresu: ellex@ellex.cz, nebo

 2. Na adresu sídla prodávajícího: Josef Kružliak - ELLEX , IČ 10271422, DIČ CZ712141523, se sídlem Pražská tř. 2006/137, 370 01

6) Za den oznámení vady a uplatnění nároku se považuje den doručení Oznámení Kupujícího Prodávajícímu.

Čl. VI. Nároky kupujícího z vad v případě podstatného porušení smlouvy

1) Kupující má v případě podstatného porušení smlouvy následující práva, na:

 1. Odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo dodáním chybějící věci či chybějící části věci

 2. Odstranění vady opravou zboží (jedná-li se o odstranitelnou vadu)

 3. Přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud:

  1. Kupující neodstoupí nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo opravu zboží

  2. Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, provést výměnu součásti nebo opravu zboží

  3. Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy Kupujícímu způsobilo značné obtíže

 4. Odstoupení od smlouvy, pokud:

  1. Není možné postupovat podle písm. a) tohoto čl. VI. reklamačního řádu

  2. Nemůže kupující věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad

2) Kupující sdělí v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícímu, jaké právo dle čl. VI odst. 1 reklamačního řádu zvolil, v oznámení nebo bezprostředně po něm dle čl. V reklamačního řádu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady:

 1. Přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

 2. Odstoupit od smlouvy

3) Nesdělí-li Kupující svoji volbu práva z vad, má kupující práva z vad jako v případě nepodstatného porušení uvedená v čl. VII reklamačního řádu.

Čl. VII. Nároky kupujícího z vad v případě nepodstatného porušení smlouvy

1) Výčet práv z vad: Kupující má v případě nepodstatného porušení smlouvy následující práva:

 1. Na odstranění vady, nebo

 2. Na přiměřenou slevu z kupní ceny

2) Dokud kupující neuplatní právo na slevu nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající:

 1. Dodat to, co chybí nebo

 2. Odstranit právní vadu zboží

Jiné vady pak může prodávající dle své volby, která nesmí způsobit kupujícímu nepřiměřené náklady, odstranit:

 1. Opravou zboží, nebo

 2. Výměnou za nové zboží bez vad

3) Pokud prodávající neodstraní vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat:

 1. Přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

 2. Odstoupit od smlouvy

4) Provedenou volbu nesmí Kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.

Čl. VIII. Společná ustanovení

1) Při dodání nového zboží, vrátí kupující předem prodávajícímu na náklady prodávajícího původní zboží. V případě spotřebování zboží nebo jeho části, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Prospěch kupujícího odpovídá kupní ceně, pokud bylo zboží spotřebováno celé nebo z části kupní ceny odpovídající poměrně části spotřebovaného zboží. Do doby vrácení zboží nebo náhrady prospěchu kupujícího není povinen prodávající poskytnout nové zboží kupujícímu.

2) Kupující nemůže od smlouvy odstoupit, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel, to neplatí:

 1. Došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží

 2. Použil-li kupující zboží ještě před objevením vady

 3. Nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

 4. Spotřeboval-li ji kupující před objevením vady, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může. Spotřeboval-li kupující zboží celé nebo jeho část, je povinen zaplatit Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Spotřeboval-li kupující celé zboží, má kupující prospěch ve výši kupní ceny spotřebovaného zboží, spotřeboval-li část, má kupující prospěch ve výši části kupní ceny odpovídající části spotřebovaného zboží

Čl. IX Potvrzení a vyřízení reklamace

1) Prodávající vydá kupujícímu vhodným způsobem (s ohledem na formu oznámení) bez zbytečného odkladu po obdržení písemného oznámení písemné potvrzení obsahující údaje o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající je povinen vydat kupujícímu na jeho žádost také písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění. Potvrzení zašle prodávající na:

 1. E-mailovou adresu uvedenou kupujícím v oznámení, jinak na e-mailovou adresu, ze které Kupující odeslal Oznámení, je-li tato známa a nedohodnou-li se smluvní strany jinak

 2. Prostřednictvím doručovatele na adresu uvedenou kupujícím

 3. Jiným vhodným způsobem

2) Prodávající má povinnost reklamaci prozkoumat, posoudit, zda je reklamace důvodná, a uzavřít nejpozději do patnácti (15) pracovních dní od obdržení písemné reklamace Kupujícím. Prodávající může požádat kupujícího o zaslání reklamovaného zboží zpět na náklady prodávajícího. Prodávající také může požádat dodatečně Kupujícího o zaslání průkaznější fotodokumentace vady zboží nebo vrácení zboží, kupující pak zašle fotodokumentaci Prodávajícímu bez zbytečného odkladu do pěti (5) pracovních dnů. Do doby, než kupující zboží vrátí prodávajícímu k prohlídce nebo zašle fotodokumentaci vady, neběží lhůty pro plnění povinností na straně prodávajícího. Neposkytne-li kupující prodávajícímu součinnost a v důsledku toho nelze prozkoumat důvodnost reklamace ani v přiměřené dodatečné lhůtě, nese kupující odpovědnost za škody tímto jednáním způsobené, jakož i riziko vyhodnocení reklamace za nedůvodnou.

3) Reklamace a uplatněné nároky musí být vyřízeny a písemné potvrzení obsahující údaje o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, a další vhodné dodatečné informace (např. kdy a kde je zboží připraveno k vyzvednutí apod.) musí být kupujícímu doručeny bez zbytečného odkladu a nejpozději ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení oznámení prodávajícímu, není-li dohodnuta doba delší.

4) V případě, že reklamace nebude v této lhůtě prodávajícím vyřízena, vznikají stejné nároky, jakoby se jednalo o podstatné porušení Smlouvy dle čl. VI. reklamačního řádu.

Čl. X. Závěrečná ustanovení

1) Je-li některé ustanovení reklamačního řádu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky reklamačního řádu vyžadují písemnou formu.

2) Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. prosince 2014. Reklamace z kupních smluv uzavřených před účinností tohoto reklamačního řádu se řídí obchodními podmínkami platnými a účinnými ke dni uzavření kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak

Či. XI mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1) Spotřebitel má právo na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s Prodávajcím u České obchodní inspekce (dále jen „ČOI“), a to nejpozději do 1 (jednoho) roku od ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

2) Postup mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ČOI je upraven podrobnými pravidly vydanými ČOI zveřejněnými na webových stránkách http://www.coi.cz


Autorizovaný
obchod LG

Vlastní kamenná
prodejna

Doprava zdarma
na celý sortiment

Odborné
poradenství

Garance nízké
ceny

logo lg store

Potřebujete poradit?

Prodejna

Ambitv.cz na Firmy.cz Ambitv.cz na Firmy.cz
Google Review Widget
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu LG-store.cz
mastercard maestro visa visa electron

© Copyright 2021 LG-Store.cz

Vytvořili v: