Doprava zdarma

Zákaznická linka 386 350 461

Získejte hotovost k nákupu zpět! Inovujte svou domácnost a ušetřete při nákupu LG televizoru.

Jak získat odměnu?

Nakupte v termínu od 29. května do 9. července 2023 některý z akčních modelů LG televizorů (viz podrobná Pravidla nákupní akce) u vybraných prodejců elektro v České republice.

Zaregistrujte se v termínu od 29. 5. do 16. 7. 2023. Registraci je nutné provést nejpozději do uvedeného data. Nezapomeňte nahrát i nákupní doklad a fotografii štítku se sériovým číslem.

Po ověření Vaší registrace a splnění podmínek promo akce Vám nárok na odměnu potvrdíme e-mailem. Příslušný obnos obdržíte zpět do 40 pracovních dnů od data schválení registrace na Vámi registrovaný bankový účet.

Televizory v akci ZDE

SEZNAM PODPOROVANÝCH PRODUKTŮ: 

 • VRÁCENÝ OBNOS 2 000 Kč: OLED55G23LA
 • VRÁCENÝ OBNOS 2 500 Kč: 50QNED82R, 50QNED81R
 • VRÁCENÝ OBNOS 3 000 Kč: 55B3, 48C3, 48C3, 42C3, 42C3, 65QNED82R, 65QNED81R, 55QNED82R, 55QNED81R, OLED65G23LA, 42LX1Q3LA
 • VRÁCENÝ OBNOS 5 000 Kč: 77C3, 77C3, 77B3, 65B3, 55G3, 55C3, 55C3, 75QNED91E, 75QNED81R, 65QNED91E, OLED77G23LA, 48LX1Q3LA
 • VRÁCENÝ OBNOS 10 000 Kč: 77G3, 65G3, 65C3, 65C3, 86QNED81R, OLED83G23LA, 55LX1Q3LA
 • VRÁCENÝ OBNOS 15 000 Kč: 83G3

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE NAROZENINOVÝ CASHBACK

I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („pravidla“) akce „NAROZENINOVÝ CASHBACK“ spočívající ve vrácení časti kupní ceny produktu pořadatele akcie na bankový účet účastníka akce při zakoupení produktů uvedených v Příloze č. 1 těchto pravidel („cashbackové produkty“) a splnění podmínek podle těchto pravidel („akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla akce. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu, uveřejněných stejně jako tento dokument.

Pořadatelem akce je společnost LG Electronics Polska Sp. z o.o., se sídlem na adrese ul. Woloska 22, 02-675 Varšava, Polsko, IČO: 0000121072 (KRS), podnikající v České republice prostřednictvím LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 056 34 903, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77660 („pořadatel“).

Organizátorem akce je společnost Airbuzz, s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 197631 („organizátor“). 

II. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ DÁRKOVÉ AKCE

Akce s možností získat od 1 200 Kč do 15 000 Kč z nákupu zpět na bankovní účet probíhá v termínu od 29. 5. 2023 00:00:00 hod. do 9. 7. 2023 23:59:59 hod. („doba konání akce“) u vybraných prodejců elektrospotřebičů (viz Příloha 2), na území České republiky. Registrovat se lze od 29. 5. 2023 00:00:00 hod. do 16. 7. 2023 23:59:59 hod. Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy termínu dárkové akce. 

III. ÚČAST V AKCI, REGISTRACE

Účastníkem akce může být pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky („účastník“), která u vybraných prodejců elektrospotřebičů uvedených v Příloze 2 těchto pravidel v době konání akce zakoupí některý z níže uvedených modelů spotřebičů a zároveň splní podmínky akce.

Pro získání částky 1 200 Kč až 15 000 Kč z nákupu zpět („dárek“) se účastník musí (i) zaregistrovat na internetových stránkách www.lgproradost.cz nejpozději do dne 16. 7. 2023 23:59:59 hod., (ii) zakoupit jeden anebo více modelů cashbackových produktů v době konání akce a (iii) úplně a pravdivě vyplnit všechna registrační pole a přiložit naskenovanou čitelnou kopii nákupního dokladu prokazujícího nákup některého z cashbackových produktů v době konání akce. Originál nákupního dokladu je účastník povinen uchovat a na žádost předložit pořadateli nebo organizátorovi k prokázání splnění této podmínky účasti na dárkové akci.

Účastník nemá nárok na dárek v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo jinak nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání dárku. Účastník nemá dále nárok na dárek v případě, že registrovaný model spotřebiče nebyl distribuován společnostmi LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod nebo LG Electronics Polska Sp. z o.o., organizačná zložka na Slovensku.

IV. ODMĚNY, ZPŮSOB JEJICH PŘEDÁNÍ A PŘÍPADNÉHO ZRUŠENÍ

Nárok na získání dárku z nákupu má každý účastník, který splní podmínky určené těmito pravidly. Každému řádně zaregistrovanému účastníkovi bude suma zaslána do čtyřiceti (40) pracovních dnů od data registrace na bankovní účet uvedený v registračním formuláři.

Každý účastník odpovídá za správnost údajů, zejména čísla účtu! V případě, že účastník uvede v registračním formuláři chybně číslo účtu, což organizátor zjistí tak, že se mu dárek vrátí zpět na účet nebo účastník informuje organizátora, že ani po uplynutí čtyřiceti (40) denní lhůty dárek neobdržel, náleží účastníkovi dárek pouze tehdy, uvede-li účastník písemně dle výzvy a pokynů organizátora správné číslo účtu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od odeslání výzvy organizátorem. Pokud tak účastník neučiní nebo dodá opět chybné číslo účtu, ztrácí nárok na dárek.

V případě vrácení zakoupeného spotřebiče, po celou záruční dobu, vzniká účastníkovi povinnost vrátit získaný dárek (dle typu cashbackového produktu) zpět na účet organizátora akce. Číslo bankovního účtu bude zasláno organizátorem na vyžádání na lgproradost@airbuzz.cz.

V. OPRÁVNĚNÍ POŘADATELE, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem akce, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel je oprávněn kdykoli v průběhu akce měnit její pravidla, tj. i podmínky pro získání dárkových poukazů, druhy dárků, a ve výjimečných případech akci i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu akce zahrnuje i právo nepřiznat účastníkovi dárek, bude-li mít pořadatel důvodné podezření, že účastník porušil či se pokusil obejít pravidla akce. V takových případech je pořadatel oprávněn účastníka vyloučit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli. 

2. Dárek nelze převést na jiného účastníka nebo třetí osobu. Dárek nelze vyplatit hotově v penězích ani za něj poskytnout jinou nepeněžitou náhradu, případně způsob předání. Pořadatel je současně oprávněn kdykoli v průběhu akce změnit dárek za obdobnou věc. 

3. Účastí v akci bere účastník na vědomí, že jeho osobní údaje uvedené v registračním formuláři a případně jinak pořadateli či organizátorovi poskytnuté v souvislosti s dárkovou akcí budou zpracovány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a příslušnými vnitrostátními předpisy společností LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely splnění povinností vyplývajících z  akce a povinnostmi plynoucími z daňových a dalších právních předpisů, a společností Airbuzz, s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, jakožto zpracovatelem osobních údajů. 

4. Pokud účastník souhlasil, budou jeho kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa) správcem osobních údajů (vč. prostřednictvím třetích osob pověřených správci, manuálně i automatizovaně) pro zasílání marketingových nabídek ohledně výrobků a služeb pořadatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu deseti (10) let od konce doby konání akce a účastník má právo jej kdykoliv písemně odvolat na adrese správce osobních údajů anebo zvlášť prostřednictvím odkazu uvedeného v každé emailové zprávě, která je obchodním sdělením.

5. Jako subjekt údajů má účastník – spotřebitel níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Účastníka - spotřebitele bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Účastníka - spotřebitele, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má účastník – spotřebitel možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Bližší informace o uplatnění těchto práv naleznete v čl. 6, 7, 8 a 11 dokumentu Ochrana osobních údajů zde

VI. SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU A LICENCE 

1. Účastník registrací vyjadřuje souhlas s tím, že pořadatel je v souvislosti s prezentací této akce, předáním dárků a prezentace pořadatele pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.) (dále jen „záznamy“) a informovat o jeho totožnosti (jméno, příjmení) ve sdělovacích prostředcích, na internetových a facebookových stránkách správce osobních údajů, a to neomezeně co do rozsahu a území, po dobu konání akce a po dobu jednoho (1) roku od konce doby trvání akce.

2. Účastník registrací dále vyslovuje souhlas s tím, že v případě převzetí dárku uděluje k záznamům pořadateli oprávnění k výkonu práva užít obsah záznamu, ať již se jedná o autorské dílo či nikoli, v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto pravidlech (dále jen „licence“), přičemž odměna za tuto licenci je zahrnuta v hodnotě dárku. Současně platí, že pořadatel není povinen obsah záznamu využít. 

3. Licence se uděluje jako výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv účastníka a ke všem známým způsobům užití ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Účastník souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Účastník dále souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn licenci postoupit jakékoli třetí osobě. V rámci poskytnuté licence je pořadatel oprávněn provádět jakékoli úpravy obsahu záznamu či jeho části nebo jej jakkoli upravovat, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, včetně v prostředí internetu a reklamy, a to sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Účastník souhlasí s tím, že při užití záznamu v rámci poskytnuté licence nebude uváděno jméno účastníka.

4. Účastník prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která jsou nebo mohou být překážkou platnému udělení licence a dalších oprávnění dle přechozích odstavců tohoto článku V těchto pravidel.

VII. VYLOUČENÍ Z AKCE

Z akce jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli nebo organizátorovi a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec. Z dárkové akce mohou rovněž být vyloučeni všichni účastníci, kteří poruší tato pravidla. 

VIII. OSTATNÍ

 1. Pokud účastník – spotřebitel uplatní své zákonné právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů (bez uvedení důvodu) platí, že odstupuje od celé smlouvy a je povinen vrátit veškeré zakoupené produkty.
 1. Podrobné podmínky akce, dobu jejího trvání a registrační formulář najdete na www.lgproradost.cz. („webová stránka“)
 1. Účastí v akci vyjadřuje účastník svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s akcí, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
 1. Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce či akci zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků účastníka vůči pořadateli akce. Každá taková změna pravidel či akce bude vyhlášena na webové stránce. Změny bude pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na účastníka.
 1. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této akci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce. 
 1. Účastník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění účastníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na informační lince +420 605 043 652 anebo na e-mailové adrese: lgproradost@airbuzz.cz

V Praze dne 29. 5. 2023


Autorizovaný
obchod LG

Vlastní kamenná
prodejna

Doprava zdarma
na celý sortiment

Odborné
poradenství

Garance nízké
ceny

logo lg store

Potřebujete poradit?

Prodejna

Ambitv.cz na Firmy.cz Ambitv.cz na Firmy.cz
Google Review Widget
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu LG-store.cz
mastercard maestro visa visa electron

© Copyright 2021 LG-Store.cz

Vytvořili v: