Doprava zdarma

Zákaznická linka 386 350 461

Získejte hotovost k nákupu zpět! Inovujte svou domácnost a ušetřete při nákupu LG televizoru.

Jak získat odměnu?


Nakupte v termínu od 26. 4. do 29. 5. 2022 některý z akčních modelů LG OLED (viz Pravidla nákupní akce) u vybraných prodejců elektro v České republice.


Zaregistrujte se v termínu od 26. 4. do 5. 6. 2022. Registraci je nutné provést nejpozději do 14 kalendářních dnů od data nákupu uvedeného na nákupním dokladu. Nezapomeňte nahrát i nákupní doklad a fotografii štítku se sériovým číslem.


Po ověření Vaší registrace a splnění podmínek promo akce Vám nárok na odměnu potvrdíme e-mailem. Příslušný obnos obdržíte zpět do 40 pracovních dnů od data schválení registrace na Vámi registrovaný bankový účet.

Televizory v akci ZDE

PRAVIDLA spotřebitelské soutěže: LG CASHBACK OLED TV (dále jen „dárková akce“ nebo „akce“)

I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

Pořadatelem dárkové akce je společnost LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikající v České republice prostřednictvím LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 77660 (dále jen „pořadatel“).

Organizátorem dárkové akce je společnost Airbuzz, s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 197631 (dále jen „organizátor“). 

II. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ DÁRKOVÉ AKCE

Dárková akce s možností získat od 2 000 Kč do 10 000 Kč z nákupu zpět na bankovní účet probíhá v termínu od 26.4. 2022 do 29. 5. 2022 (dále jen „doba konání akce“) u vybraných prodejců elektrospotřebičů (viz Příloha 1), na území České republiky. Registrovat se lze od 26.4. do 5.6. 2022. Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy termínu dárkové akce. 

III. ÚČAST V DÁRKOVÉ AKCI, REGISTRACE

Dárkové akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“), která u vybraných prodejců elektrospotřebičů uvedených v Příloze 1 těchto pravidel v době konání akce zakoupí některý z níže uvedených modelů spotřebičů a zároveň splní podmínky akce.

SEZNAM PODPOROVANÝCH TELEVIZORŮ: 
VRÁCENÝ OBNOS 2 000 Kč: OLED65A13LA.AEU, OLED55C12LA.AEU, OLED55C11LB.AEU
VRÁCENÝ OBNOS 3 000 Kč: OLED65C12LA.AEU, OLED65C11LB.AEU, OLED65C15LA.AEU
VRÁCENÝ OBNOS 5 000 Kč: OLED77A13LA.AEU
VRÁCENÝ OBNOS 10 000 Kč: OLED77C12LA.AEU, OLED77C11LB.AEU

Pro získání 2 000 až 10 000 Kč z nákupu zpět (dále jen „dárek“) se účastník musí zaregistrovat na internetových stránkách www.lgproradost.cz nejpozději do 23:59:59 hodin dne 5.6. 2022, přičemž musí úplně a pravdivě vyplnit všechna registrační pole a přiložit naskenovanou čitelnou kopii nákupního dokladu prokazujícího nákup některého z výše uvedených spotřebičů v době konání akce. Originál nákupního dokladu je účastník povinen uchovat a na žádost předložit pořadateli nebo organizátorovi k prokázání splnění této podmínky účasti na dárkové akci.

Akce platí na vybrané spotřebiče zakoupené od 26. 4. 2022. 

Podrobné podmínky akce, dobu jejího trvání a registrační formulář najdete na www.lgproradost.cz.
Účastník nemá nárok na dárek v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo jinak nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání dárku. Účastník nemá dále nárok na dárek v případě, že registrovaný model spotřebiče nebyl distribuován společnostmi LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod nebo LG Electronics Polska Sp. z o.o., organizační-á zložka na Slovensku. 

IV. ODMĚNY, ZPŮSOB JEJICH PŘEDÁNÍ A PŘÍPADNÉHO ZRUŠENÍ

Nárok na získání 2 000 Kč až 10 000 Kč z nákupu má každý účastník, který splní podmínky určené těmito pravidly. Každému řádně zaregistrovanému účastníkovi bude suma zaslána do čtyřiceti pracovních dnů od registrace na bankovní účet uvedený závazně v registračním formuláři.
Každý účastník odpovídá za správnost údajů, zejména čísla účtu! V případě, že účastník uvede v registračním formuláři chybně číslo účtu, což organizátor zjistí tak, že se mu dárek vrátí zpět na účet nebo účastník informuje organizátora, že ani po uplynutí čtyřiceti (40) denní lhůty dárek neobdržel, náleží účastníkovi dárek pouze tehdy, uvede-li účastník písemně dle výzvy a pokynů organizátora správné číslo účtu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od odeslání výzvy organizátorem.

Pokud tak účastník neučiní nebo dodá opět chybné číslo účtu, ztrácí nárok na dárek.

V případě vrácení zakoupeného spotřebiče, po celou záruční dobu, vzniká účastníkovi povinnost vrátit získanou hotovost 2 000 Kč až 10 000 Kč (dle typu spotřebiče) zpět na účet organizátora akce. Číslo bankovního účtu bude zasláno organizátorem na vyžádání na lg@airbuzz.cz.

V. OPRÁVNĚNÍ POŘADATELE, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem akce, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel je oprávněn kdykoli v průběhu akce měnit její pravidla, tj. i podmínky pro získání dárkových poukazů, druhy dárků, a ve výjimečných případech akci i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu akce zahrnuje i právo nepřiznat účastníkovi dárek, bude-li mít pořadatel důvodné podezření, že účastník porušil či se pokusil obejít pravidla akce. V takových případech je pořadatel oprávněn účastníka vyloučit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli. 

2. Dárek nelze převést na jiného účastníka nebo třetí osobu. Dárek nelze vyplatit hotově v penězích ani za něj poskytnout jinou nepeněžitou náhradu, případně způsob předání. Pořadatel je současně oprávněn kdykoli v průběhu akce změnit dárek za obdobnou věc. 

3. Registrací bere účastník na vědomí, že jeho osobní údaje uvedené v registračním formuláři a případně jinak pořadateli či organizátorovi poskytnuté v souvislosti s dárkovou akcí budou zpracovány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a příslušnými vnitrostátními předpisy společností LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely splnění povinností vyplývajících z dárkové akce a povinnostmi plynoucími z daňových a dalších právních předpisů, a společností Airbuzz, s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, jakožto zpracovatelem osobních údajů. 

4. Pokud účastník souhlasil, budou jeho kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa) správcem osobních údajů (vč. prostřednictvím třetích osob pověřených správci, manuálně i automatizovaně) pro zasílání marketingových nabídek ohledně výrobků a služeb pořadatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu deseti (10) let od konce doby konání akce a účastník má právo jej kdykoliv písemně odvolat na adrese správce osobních údajů anebo zvlášť prostřednictvím odkazu uvedeného v každé emailové zprávě, která je obchodním sdělením.

5. Účastník bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů má právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů účastníka bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami účastníka zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace o uplatnění těchto práv naleznete v čl. 14 a 15 dokumentu Ochrana osobních údajů zde. 

VI. SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU A LICENCE 

1. Účastník registrací vyjadřuje souhlas s tím, že pořadatel je v souvislosti s prezentací této akce, předáním dárků a prezentace pořadatele pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.) (dále jen „záznamy“) a informovat o jeho totožnosti (jméno, příjmení) ve sdělovacích prostředcích, na internetových a facebookových stránkách správce osobních údajů, a to neomezeně co do rozsahu a území, po dobu konání akce a po dobu jednoho (1) roku od konce doby trvání akce.

2. Účastník registrací dále vyslovuje souhlas s tím, že v případě převzetí dárku uděluje k záznamům pořadateli oprávnění k výkonu práva užít obsah záznamu, ať již se jedná o autorské dílo či nikoli, v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto pravidlech (dále jen „licence“), přičemž odměna za tuto licenci je zahrnuta v hodnotě dárku. Současně platí, že pořadatel není povinen obsah záznamu využít. 

3. Licence se uděluje jako výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv účastníka a ke všem známým způsobům užití ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Účastník souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Účastník dále souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn licenci postoupit jakékoli třetí osobě. V rámci poskytnuté licence je pořadatel oprávněn provádět jakékoli úpravy obsahu záznamu či jeho části nebo jej jakkoli upravovat, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, včetně v prostředí internetu a reklamy, a to sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Účastník souhlasí s tím, že při užití záznamu v rámci poskytnuté licence nebude uváděno jméno účastníka.

4. Účastník prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která jsou nebo mohou být překážkou platnému udělení licence a dalších oprávnění dle přechozích odstavců tohoto článku V těchto pravidel.

VII. VYLOUČENÍ Z AKCE

Z akce jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli nebo organizátorovi a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec. Z dárkové akce mohou rovněž být vyloučeni všichni účastníci, kteří poruší tato pravidla. 

VIII. OSTATNÍ

Účastník má coby spotřebitel právo na mimosoudní řešení případných sporů s pořadatelem a/nebo organizátorem ve vztahu k dárkové akci v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí účastníka v této soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s organizátorem, resp. zadavatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na informační lince +420 605 043 652 anebo na e-mailové adrese: lg@airbuzz.cz. 

V Praze dne 26.4. 2022


Autorizovaný
obchod LG

Vlastní kamenná
prodejna

Doprava zdarma
na celý sortiment

Odborné
poradenství

Garance nízké
ceny

Potřebujete poradit?

Prodejna

© Copyright 2021 LG-Store.cz
Vytvořili v: